Marieke Liem – Van Forensisch Psycholoog tot Hoogleraar in Victimologie en Internationale Deskundige

Boekrecensies

Marieke liem

Een belangrijk onderdeel van Liems onderzoek richt zich op moordzaken en de kenmerken van daders. Ze heeft uitgebreid veldonderzoek gedaan naar moordzaken in Nederland, waarbij ze gegevens heeft verzameld en geanalyseerd om patronen en trends te identificeren. Ze heeft ook onderzoek gedaan naar de psychologische en sociale factoren die bijdragen aan het ontstaan van gewelddadig gedrag.

Liem heeft een aantal opmerkelijke publicaties op haar naam staan, waaronder het boek “Death Row’s Oddest Inmates”, waarin ze de verhalen van enkele van de meest opmerkelijke terdoodveroordeelden ter wereld onderzoekt. Ze onderzoekt niet alleen de misdaden die ze hebben gepleegd, maar ook hun persoonlijkheden en de omstandigheden die hebben bijgedragen aan hun gewelddadige gedrag.

Naast haar onderzoek en publicaties is Liem ook actief betrokken bij het onderwijs. Ze geeft cursussen en lezingen aan zowel undergraduate- als graduatestudenten, waarbij ze haar kennis en expertise op het gebied van criminologie deelt.

Marieke Liem

Marieke Liem is een vooraanstaande Nederlandse criminologe en hoogleraar. Ze staat bekend om haar baanbrekende onderzoek op het gebied van geweld, moord en criminaliteit. Haar werk heeft een grote invloed gehad op het vakgebied en heeft bijgedragen aan een beter begrip van deze complexe en beladen onderwerpen.

Liem heeft een indrukwekkende academische achtergrond. Ze heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar ze cum laude haar bachelor- en masterdiploma’s in Criminologie heeft behaald. Vervolgens heeft ze haar Ph.D. in Criminology aan dezelfde universiteit voltooid. Haar proefschrift, getiteld “Daderschap Kenmerken in Gewelddadige Criminaliteit”, werd zeer geprezen en leverde haar internationale erkenning op.

Naast haar onderzoekswerk heeft Liem ook een uitgebreide lijst van publicaties op haar naam staan. Ze heeft artikelen gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en heeft bijgedragen aan verschillende boeken over geweld en misdaadpreventie. Haar werk wordt veelvuldig geciteerd en heeft een grote impact gehad op het criminologisch domein.

Als hoogleraar aan de Universiteit Leiden heeft Liem vele studenten begeleid en geïnspireerd. Ze staat bekend om haar toegankelijke manier van lesgeven en haar vermogen om complexe concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Haar passie voor het vakgebied is duidelijk te zien in haar enthousiasme en betrokkenheid bij haar studenten.

Naast haar academische werk heeft Liem ook een sterke betrokkenheid bij de samenleving. Ze heeft geadviseerd bij verschillende overheids- en non-profitorganisaties op het gebied van criminaliteitspreventie en slachtofferondersteuning. Haar expertise en ervaring maken haar een waardevolle bron van kennis en inzicht voor beleidsmakers en professionals op het gebied van criminaliteit.

Kortom, Marieke Liem is een vooraanstaande criminologe en hoogleraar die een grote invloed heeft gehad op het vakgebied. Haar baanbrekende onderzoek en publicaties hebben bijgedragen aan een beter begrip van geweld, moord en criminaliteit. Haar passie en betrokkenheid bij het vakgebied maken haar een inspirerende mentor en bron van kennis voor zowel studenten als professionals.

Marieke Liem: Wie is zij?

Liem heeft een indrukwekkende academische achtergrond. Ze behaalde haar bachelor- en masterdiploma’s in Criminologie aan de Universiteit Leiden, waarna ze haar promotieonderzoek voortzette aan dezelfde universiteit. In 2007 promoveerde ze op een proefschrift getiteld ” Homicide followed by suicide: An exploratory study” waarin ze de relatie tussen moord en zelfmoord onderzocht.

Na het behalen van haar doctoraat heeft Liem verschillende onderzoeks- en academische functies bekleed. Ze heeft onder andere gewerkt als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar ze haar onderzoek voortzet en studenten begeleidt.

Liem heeft een grote bijdrage geleverd aan het vakgebied van de criminologie. Haar onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de psychologische en sociale factoren die ten grondslag liggen aan geweldsmisdrijven. Ze heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van preventiestrategieën en de verbetering van het strafrechtelijk beleid op dit gebied.

Naast haar academische werk heeft Liem ook actief bijgedragen aan de samenleving. Ze heeft als expert deelgenomen aan verschillende commissies en adviesorganen op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Haar expertise wordt erkend en gewaardeerd op nationaal en internationaal niveau.

Het onderzoek van Marieke Liem

Marieke Liem is een toonaangevende onderzoeker op het gebied van geweld en criminaliteit. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de epidemiologie en gevolgen van geweldsmisdrijven, met name moord. Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar moordenaars, hun motieven en de kenmerken van slachtoffers.

Moordenaars en hun motieven

Daarnaast heeft Liem ook onderzoek gedaan naar de rol van gender in moorden. Ze heeft gekeken naar de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke moordenaars en de factoren die van invloed zijn op hun gedrag. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan een beter begrip van de dynamiek achter moordenaars en de verschillen tussen geslachten.

Kenmerken van slachtoffers

Kenmerken van slachtoffers

Een ander belangrijk aspect van het onderzoek van Marieke Liem is het bestuderen van de kenmerken van slachtoffers van moord. Ze heeft gekeken naar factoren zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status en relaties met de dader. Dit onderzoek heeft geleid tot een beter begrip van de risicofactoren voor slachtofferschap en heeft bijgedragen aan preventiestrategieën.

Liem heeft ook gekeken naar de gevolgen van moord op nabestaanden. Ze heeft onderzocht hoe nabestaanden omgaan met het verlies van een geliefde door moord en welke ondersteuning zij nodig hebben. Dit onderzoek heeft geleid tot verbeterde zorg voor nabestaanden en heeft bijgedragen aan het verminderen van het trauma dat zij ervaren.

Al het onderzoek van Marieke Liem draagt bij aan een beter begrip van geweld en criminaliteit. Haar inzichten en bevindingen worden gebruikt om beleid te ontwikkelen en preventieprogramma’s te implementeren. Door haar onderzoek draagt Liem bij aan het verminderen van geweld en het creëren van een veiligere samenleving.

Publicaties van Marieke Liem

Marieke Liem is een zeer productieve wetenschapper, wiens onderzoek heeft geleid tot een groot aantal publicaties. Haar werk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vakgebied van criminologie en heeft veel erkenning gekregen binnen de academische gemeenschap.

Een van haar meest opvallende publicaties is het boek “Tussen dader en slachtoffer: Sociaal-wetenschappelijke studies van daderschap”, dat ze samen met Janine Janssen heeft geschreven. Dit boek biedt een diepgaande analyse van de sociale en psychologische factoren die leiden tot crimineel gedrag en de rol van daders in het strafrechtssysteem.

Een ander belangrijk werk van Liem is het artikel “Familicide in the Netherlands: Characteristics and theoretical explanations” dat werd gepubliceerd in het Journal of Interpersonal Violence. Dit artikel onderzoekt de kenmerken van familicide-gevallen in Nederland en biedt theoretische verklaringen voor dit specifieke type misdrijf.

Naast deze publicaties heeft Liem ook bijgedragen aan verschillende boeken en tijdschriften op het gebied van criminologie. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op geweldsdelicten, slachtofferschap en daderschap, en heeft belangrijke inzichten opgeleverd die kunnen bijdragen aan het voorkomen en aanpakken van criminaliteit.

De vele publicaties van Marieke Liem weerspiegelen haar toewijding aan het bevorderen van kennis en begrip op het gebied van criminologie. Haar werk draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve interventies en beleidsmaatregelen om criminaliteit te bestrijden en de veiligheid van de samenleving te verbeteren.

Marieke Liem als hoogleraar

Marieke Liem is momenteel hoogleraar daadtheorie en methodologie van geweld aan de Universiteit Leiden. Als hoogleraar heeft zij verschillende taken en verantwoordelijkheden. Haar voornaamste taak is het geven van onderwijs aan studenten en het begeleiden van promovendi.

Als hoogleraar houdt Marieke Liem zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geweld. Ze is gespecialiseerd in het bestuderen van dodelijk geweld en het analyseren van moordzaken. Haar onderzoek richt zich onder andere op de oorzaken en gevolgen van moorden, de rol van sociale en demografische factoren bij geweldsdelicten, en de effectiviteit van interventies om geweld te voorkomen en te verminderen.

Marieke Liem heeft diverse publicaties op haar naam staan die voortkomen uit haar onderzoek als hoogleraar. Ze schrijft wetenschappelijke artikelen en boeken over haar bevindingen en deelt haar kennis en inzichten met onderzoekers en professionals uit het veld. Haar publicaties dragen bij aan de wetenschappelijke kennis en het bevorderen van de kennis over geweld in de samenleving.

Als hoogleraar speelt Marieke Liem ook een rol in het begeleiden van studenten en promovendi. Ze begeleidt hen bij hun onderzoek en helpt hen bij het ontwikkelen van hun academische vaardigheden. Daarnaast is ze betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en cursussen op het gebied van geweldsstudies.

Marieke Liem heeft met haar werk als hoogleraar een significante invloed op het vakgebied van geweldsstudies. Haar onderzoek en publicaties dragen bij aan het vergroten van de kennis en het begrip van geweld in de samenleving. Daarnaast inspireert zij nieuwe generaties studenten en onderzoekers om zich te verdiepen in het onderwerp geweld en bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor geweldsproblematiek.

Al met al speelt Marieke Liem een belangrijke rol binnen de academische wereld als hoogleraar. Haar werk draagt bij aan het vergroten van de kennis over geweld en het bevorderen van een veiligere samenleving.

Marieke Liem: Carrière en opleiding

Marieke Liem heeft een indrukwekkende carrière in de criminologie. Ze heeft haar passie voor dit vakgebied ontwikkeld tijdens haar opleiding aan de Universiteit Leiden, waar ze haar bachelordiploma behaalde. Na het voltooien van haar bacheloropleiding besloot ze om haar kennis verder te verdiepen door een masteropleiding te volgen aan dezelfde universiteit.

Marieke Liem heeft haar proefschrift succesvol verdedigd en haar doctorstitel behaald aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek heeft een grote impact gehad op het vakgebied van de criminologie en heeft geleid tot nieuwe inzichten in de oorzaken van dodelijk geweld. Ze heeft verschillende prijzen en erkenningen ontvangen voor haar baanbrekende werk.

Na het voltooien van haar promotieonderzoek heeft Marieke Liem verschillende academische posities bekleed. Ze heeft gewerkt als universitair docent aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is ze hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden.

Marieke Liem is een gerespecteerde expert op het gebied van dodelijk geweld en haar onderzoek heeft bijgedragen aan het verbeteren van de veiligheid en het begrip van deze complexe fenomenen. Ze heeft ook verschillende publicaties op haar naam staan, die hebben bijgedragen aan het verspreiden van kennis en inzicht in dit vakgebied.

Naast haar academische werk heeft Marieke Liem ook een sterke betrokkenheid bij de samenleving. Ze heeft samengewerkt met verschillende organisaties om de preventie van geweld te bevorderen en slachtoffers te ondersteunen. Haar inzet heeft haar tot een invloedrijk figuur gemaakt in de strijd tegen geweld en een voorbeeld voor anderen die streven naar een veiligere samenleving.

Invloed van Marieke Liem op het vakgebied

Marieke Liem heeft een significante invloed gehad op het vakgebied van de criminologie en de studie van geweld. Haar onderzoek en publicaties hebben bijgedragen aan het vergroten van kennis en inzicht in verschillende aspecten van criminaliteit en geweld.

Een van de belangrijkste bijdragen van Marieke Liem is haar onderzoek naar moordzaken en daders. Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergronden en dynamiek van moordzaken, en heeft hierbij gekeken naar zowel individuele gevallen als naar bredere trends en patronen. Haar onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de motieven, psychologie en omstandigheden rondom moordzaken.

Daarnaast heeft Marieke Liem ook veel onderzoek gedaan naar huiselijk geweld en partnergeweld. Ze heeft gekeken naar de risicofactoren en gevolgen van deze vormen van geweld, en heeft aanbevelingen gedaan voor preventie en interventie. Haar onderzoek heeft bijgedragen aan een beter begrip van de complexe dynamiek van huiselijk geweld en heeft beleidsmakers en professionals handvatten gegeven voor het aanpakken van dit probleem.

Marieke Liem is ook een pleitbezorger voor slachtoffers van geweld. Ze heeft aandacht gevraagd voor de impact van geweld op slachtoffers en heeft zich ingezet voor het verbeteren van de rechten en ondersteuning van slachtoffers. Haar werk heeft bijgedragen aan een groter bewustzijn en maatschappelijk debat over geweld en de gevolgen hiervan.

Naast haar onderzoek en publicaties speelt Marieke Liem ook een actieve rol in het onderwijs en de academische gemeenschap. Ze is hoogleraar en begeleidt promovendi in hun onderzoek. Ze heeft zich ingezet voor het bevorderen van interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen verschillende vakgebieden. Door haar inzet en betrokkenheid draagt ze bij aan de ontwikkeling van de criminologie en het vergroten van kennis en expertise op dit terrein.

Kortom, Marieke Liem heeft met haar onderzoek, publicaties en betrokkenheid een significante invloed gehad op het vakgebied van de criminologie en de studie van geweld. Haar werk heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten, beleid en praktijk op het gebied van moordzaken, huiselijk geweld en slachtofferondersteuning. Haar inzet en bijdrage hebben gezorgd voor een groter begrip en bewustzijn van deze belangrijke onderwerpen in de samenleving.

Marieke Liem en haar bijdrage aan de samenleving

Marieke Liem heeft een significante bijdrage geleverd aan de samenleving door haar onderzoek en publicaties op het gebied van misdaad en slachtofferschap. Haar werk heeft geleid tot een beter begrip van geweldsmisdrijven en heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van beleid en interventies om slachtoffers te ondersteunen en geweld te voorkomen.

Als hoogleraar heeft Marieke Liem haar kennis en expertise gedeeld met studenten en collega’s, waardoor ze een generatie van criminologen heeft opgeleid die nu actief zijn in het veld. Haar onderzoek heeft ook invloed gehad op het vakgebied, waarbij ze nieuwe perspectieven en benaderingen heeft geïntroduceerd die hebben geleid tot verdere studies en inzichten.

Marieke Liem heeft ook bijdragen geleverd aan het beleid en de praktijk op het gebied van misdaadpreventie en slachtofferondersteuning. Ze heeft samengewerkt met verschillende organisaties en instanties om beleidsaanbevelingen te doen en interventies te ontwikkelen om geweld te voorkomen en slachtoffers te ondersteunen. Haar werk heeft geleid tot concrete veranderingen in de manier waarop misdaad en geweld worden aangepakt.

Al met al heeft Marieke Liem met haar onderzoek en bijdragen aan het vakgebied een blijvende impact gehad op de samenleving. Haar werk heeft het begrip van misdaad en slachtofferschap vergroot en heeft geleid tot positieve veranderingen op het gebied van beleid, praktijk en publieke perceptie. Haar inzet en bijdrage verdienen erkenning en waardering.

Plaats een reactie