Zeloten – de radicale Joodse beweging die het Romeinse Rijk uitdaagde

Politiek

Zeloten

De Zeloten waren een radicale Joodse groep die actief was tijdens de oudheid. Ze kwamen op in de eerste eeuw na Christus en stonden bekend om hun felle verzet tegen de Romeinse overheersing. De Zeloten geloofden sterk in de Joodse wetten en wilden deze koste wat het kost handhaven, zelfs als dit betekende dat ze geweld moesten gebruiken.

De naam ‘Zeloten’ komt van het Griekse woord ‘zelos’, wat ‘ijver’ betekent. Dit geeft goed weer hoe fanatiek deze groep was in hun missie om het Joodse volk te bevrijden van de Romeinen. Ze waren bereid om hun eigen leven op te offeren en hadden geen angst voor de consequenties van hun daden.

De Zeloten waren voornamelijk actief in Judea, het Joodse thuisland. Ze pleegden regelmatig aanslagen op Romeinse soldaten en collaborateurs. Deze daden van verzet en rebellie escaleerden uiteindelijk in de Joodse Opstand in 66 na Christus, die resulteerde in de vernietiging van de Tweede Tempel in Jeruzalem.

Hoewel de Zeloten uiteindelijk verslagen werden door de Romeinen, lieten ze een blijvende indruk achter op de Joodse geschiedenis. Hun vastberadenheid en onverzettelijkheid in het verdedigen van hun religieuze overtuigingen hebben hen tot legendes gemaakt. De Zeloten worden vaak gezien als symbool van Joods verzet en moed in de strijd tegen onderdrukking.

Ontstaan en geschiedenis van de Zeloten

De Zeloten waren een radicale Joodse groep uit de oudheid die bekend stond om hun meedogenloze strijd tegen de Romeinse bezetting van Judea. De oorsprong van de Zeloten kan worden teruggevoerd naar de periode van de Makkabese Opstand in de tweede eeuw voor Christus.

De Zeloten ontstonden als reactie op de groeiende Romeinse invloed in het Joodse land. Ze geloofden in een strikte naleving van de Joodse wet en zagen de Romeinse bezetting als een belediging voor hun godsdienst en cultuur. Ze waren vastberaden om hun onafhankelijkheid en religieuze vrijheid te behouden, zelfs als dat betekende dat ze gewelddadige middelen moesten gebruiken.

De geschiedenis van de Zeloten is sterk verweven met de politieke en religieuze ontwikkelingen in Judea. Tijdens de regering van koning Herodes de Grote en zijn opvolgers ontstond er steeds meer onvrede over de Romeinse heerschappij. Dit leidde tot de opkomst van verschillende Joodse groeperingen, waaronder de Zeloten.

De Zeloten stonden bekend om hun fanatisme en toewijding aan de zaak. Ze pleegden gewapende overvallen, vermoordden Romeinse belastinginners en voerden guerrillaoorlogen tegen het Romeinse leger. Ze waren bereid om hun leven te geven voor hun overtuigingen en geloofden dat geweld gerechtvaardigd was in de strijd voor vrijheid.

De Zeloten hadden een grote invloed op de gebeurtenissen in Judea tijdens de eerste eeuw na Christus. Ze waren betrokken bij verschillende opstanden tegen de Romeinse heerschappij, waaronder de Joodse Opstand van 66-73 na Christus, die uiteindelijk resulteerde in de vernietiging van de tweede Joodse tempel in Jeruzalem.

Na de val van Jeruzalem bleven de Zeloten actief, hoewel ze hun positie als prominente radicale groepering verloren. Sommigen gingen door met het voeren van kleinschalige guerrilla-aanvallen op Romeinse troepen, terwijl anderen zich concentreerden op het verspreiden van hun ideeën en het vormen van nieuwe gemeenschappen.

De erfenis van de Zeloten is voelbaar tot op de dag van vandaag. Hun vastberadenheid en bereidheid om te vechten voor religieuze vrijheid hebben een blijvende indruk achtergelaten op het Joodse volk. Hoewel ze uiteindelijk niet in staat waren om de Romeinse bezetting te beëindigen, dienen ze als een bron van inspiratie voor diegenen die vechten voor vrijheid en gerechtigheid.

Levenswijze en ideologie van de Zeloten

De Zeloten leidden een eenvoudig en ascetisch leven en vermeden luxe en materiële bezittingen. Ze waren toegewijd aan strikte naleving van de Joodse wet en geloofden dat alleen God de absolute autoriteit had. Ze verwierpen collaboratie met de Romeinen en beschouwden diegenen die samenwerkten met de bezettingsmacht als verraders.

De Zeloten hadden een sterke nationalistische ideologie en streefden naar een onafhankelijk Joods land. Ze geloofden dat het naleven van de Joodse wet en het strijden tegen de Romeinse bezetters hun religieuze en nationale identiteit zou behouden.

De Zeloten waren ook actief in het verspreiden van hun ideeën en werven van volgelingen. Ze overtuigden mensen van verschillende lagen van de bevolking om deel te nemen aan hun strijd tegen de Romeinen. Ze werden bewonderd en vereerd door sommigen als verdedigers van het Joodse geloof en als helden die bereid waren om hun leven te geven voor hun overtuigingen.

De Zeloten waren een kleine groep, maar hun invloed reikte ver. Ze slaagden erin om de aandacht van de Romeinen te trekken en de bezettingsmacht uit te dagen. Hoewel ze uiteindelijk niet succesvol waren in het verdrijven van de Romeinen, bleef hun nalatenschap voortleven in het Jodendom en werd ze een belangrijke inspiratiebron voor toekomstige generaties.

Levenswijze en ideologie van de Zeloten

De Zeloten waren een radicale Joodse groep uit de oudheid die bekend stond om hun felle verzet tegen de Romeinse bezetting van Judea. Hun levenswijze en ideologie speelden een cruciale rol in hun strijd tegen de Romeinse overheersing.

Leefwijze van de Zeloten

De Zeloten leefden een ascetisch en strikt religieus leven. Ze volgden strenge regels en hadden een sobere levensstijl. Ze geloofden dat het belangrijk was om zich te onthouden van wereldse geneugten en zich volledig te wijden aan de dienst van God. Ze leefden vaak in afgelegen gebieden, zoals de woestijn, waar ze hun eigen gemeenschappen vormden.

Deze gemeenschappen waren zelfvoorzienend en de Zeloten vertrouwden op landbouw en ambachten om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze stonden bekend om hun discipline en toewijding aan hun gemeenschap. Ze deelden alles wat ze hadden en hadden een egalitaire sociale structuur waarbij iedereen gelijkwaardig was.

Ideologie van de Zeloten

Ze verwierpen de corruptie en samenwerking met de Romeinen door de hogere Joodse klasse, zoals de Saduceeën en de collaborerende Joodse koningen. Ze streefden naar een onafhankelijk Joods koninkrijk onder goddelijke heerschappij en waren bereid om geweld te gebruiken om dit doel te bereiken.

De Zeloten waren niet alleen gericht op de politieke bevrijding van het Joodse volk, maar ook op de spirituele zuivering ervan. Ze geloofden dat een herstel van de Joodse tradities en het zuiveren van het land van heidense invloeden noodzakelijk waren om de Messias te verwelkomen.

De Zeloten waren vastberaden en volhardend in hun strijd tegen de Romeinse bezetting. Ze waren bereid om elk risico te nemen en zelfs hun leven te geven voor hun zaak. Ze waren geen vreedzame protestbeweging, maar eerder een paramilitaire groep die geweld als legitiem middel zag om hun doelen te bereiken.

De ideologie van de Zeloten heeft grote invloed gehad op het Jodendom. Ze hebben de basis gelegd voor latere revolutionaire bewegingen en hebben het geloof in een Messiaanse bevrijding levend gehouden. Hun vastberadenheid en toewijding aan hun zaak zijn een bron van inspiratie gebleven voor veel Joodse groepen tot op de dag van vandaag.

Invloed en betekenis van de Zeloten

Invloed en betekenis van de Zeloten

De Zeloten hadden een aanzienlijke invloed in het oude Judea en hun betekenis kan niet worden onderschat. Als een radicale Joodse groep stonden ze bekend om hun felle verzet tegen de Romeinse bezetting en hun toewijding aan het behoud van de Joodse religie en cultuur.

De invloed van de Zeloten reikte verder dan de politieke en militaire sfeer. Hun ideologie en levenswijze inspireerden vele andere Joodse groepen en individuen, die zichzelf ook als verdedigers van het Jodendom beschouwden.

Als fervente voorstanders van de Joodse onafhankelijkheid weigerden de Zeloten compromissen te sluiten met de Romeinse overheersers. Ze waren bereid om extreme maatregelen te nemen en waren berucht om hun radicale acties. Deze omvatten onder andere aanslagen op Romeinse functionarissen en collaborateurs, en opstanden tegen de Romeinse autoriteiten.

De impact van de Zeloten reikte echter verder dan hun gewelddadige acties. Ze waren ook actief in het onderwijzen van de Joodse wet en het bevorderen van religieuze zuiverheid. Ze waren bekend om hun strikte naleving van de Joodse rituelen en hun verzet tegen hellenistische invloeden.

Radicale methoden en acties van de Zeloten

De Zeloten waren bereid om geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken. Ze richtten zich niet alleen op de Romeinse bezetters, maar ook op Joodse collaborateurs die zij als verraders beschouwden. Ze pleegden aanslagen, ontvoeringen en executies om hun vijanden te treffen.

Een van de meest beruchte acties van de Zeloten was de belegering van de Masada, een fort op een steile rots in Judea. Na de val van Jeruzalem in 70 na Christus zochten de overlevenden van de Joodse opstand hun toevlucht in de Masada. Ze weerstonden de belegering van de Romeinen gedurende bijna drie jaar, maar kozen er uiteindelijk voor om massaal zelfmoord te plegen in plaats van in handen van de vijand te vallen.

Deze extreme maatregelen laten de vastberadenheid en het fanatisme van de Zeloten zien. Ze waren bereid om alles op te offeren voor hun idealen en waren niet bang voor de consequenties van hun daden.

Relatie tussen de Zeloten en andere Joodse groepen

De Zeloten hadden een gecompliceerde relatie met andere Joodse groepen in het oude Judea. Hoewel ze vaak dezelfde doelen deelden, zoals verzet tegen de Romeinse bezetting, verschilden ze in hun benadering en strategieën.

Sommige andere Joodse groepen bekritiseerden de radicale methoden van de Zeloten en geloofden dat vreedzaam verzet en diplomatiek overleg met de Romeinen meer kans op succes hadden. Anderen bewonderden echter de dapperheid en vastberadenheid van de Zeloten en steunden hun gewelddadige acties.

De leden van de Zeloten maakten deel uit van een bredere Joodse verzetsbeweging tegen de Romeinse bezetting en werkten vaak samen met andere groepen in tijden van opstand. Ondanks onderlinge meningsverschillen slaagden ze erin om samen te werken in hun streven naar vrijheid en onafhankelijkheid.

Header 1 Header 2 Header 3
Data 1 Data 2 Data 3
Data 4 Data 5 Data 6

De Zeloten hebben een blijvende stempel gedrukt op de Joodse geschiedenis. Hun vastberadenheid, moed en opoffering hebben Joden in latere generaties geïnspireerd. De lessen die we kunnen leren van de Zeloten gaan verder dan de specifieke historische context en spreken tot het verlangen naar vrijheid, gerechtigheid en identiteit.

Radicale methoden en acties van de Zeloten

De Zeloten waren een radicale Joodse groep uit de oudheid die bekend stond om hun extreme methoden en acties om het Joodse volk te bevrijden van buitenlandse overheersing. Ze waren bereid om geweld te gebruiken en waren niet bang om hun leven op het spel te zetten voor hun zaak.

Een van de meest beruchte methoden die de Zeloten gebruikten, was het plegen van aanslagen op Romeinse soldaten en hooggeplaatste ambtenaren. Ze geloofden dat elke vorm van vreemde overheersing onaanvaardbaar was en dat ze er alles aan moesten doen om zichzelf en hun volk te bevrijden. Deze aanslagen waren vaak goed gepland en uitgevoerd met grote precisie.

De Zeloten maakten ook gebruik van guerrillatactieken, waarbij ze snel aanvallen uitvoerden en zich snel weer terugtrokken in de bergen en woestijnen. Dit maakte het moeilijk voor de Romeinen om hen op te sporen en te verslaan. Ze waren meesters in het aanvallen van de vijand vanuit hinderlagen en maakten gebruik van hun uitgebreide kennis van het landschap.

Een andere radicale actie van de Zeloten was het vernietigen van tempels en heiligdommen die waren gebouwd door vreemde overheersers. Ze beschouwden deze structuren als symbolen van onderdrukking en vreemde culturen. Het vernietigen van deze tempels was niet alleen een daad van verzet, maar ook een manier om de zuiverheid en heiligheid van het Jodendom te herstellen.

Table

Methoden en acties Kenmerken
Aanslagen plegen Gerichte gewelddadige aanvallen op Romeinse soldaten en ambtenaren
Guerrillatactieken Snel aanvallen en terugtrekken in de bergen en woestijnen
Vernietigen van tempels Symbolen van onderdrukking en vreemde culturen

Relatie tussen de Zeloten en andere Joodse groepen

De Zeloten, een radicale Joodse groep uit de oudheid, stonden bekend om hun extreme religieuze overtuigingen en vastberadenheid om zich te verzetten tegen de Romeinse bezetting van Judea. Ze hadden echter een complexe relatie met andere Joodse groepen.

Een van de meest opvallende kenmerken van de Zeloten was hun afwijzing van samenwerking met andere Joodse groepen die zich compromitteerden met de Romeinen. Voor de Zeloten waren deze groepen, zoals de Sadduceeën en de Farizeeën, collaborateurs die het Joodse volk verraadden. Ze beschouwden hen als afvalligen en lafaards.

De Zeloten voerden een consistente en gewelddadige campagne tegen deze ‘verraders’. Ze vielen de woonplaatsen van collaborateurs aan, vermoordden individuen die verdacht werden van vriendschappelijke relaties met de Romeinen en pleegden aanslagen op Joodse leiders die zij als verraders beschouwden.

Hoewel de relatie tussen de Zeloten en andere Joodse groepen grotendeels vijandig was, waren er momenten van samenwerking en gedeelde doelen. Tijdens grote opstanden tegen de Romeinen kwamen verschillende Joodse groepen, waaronder de Zeloten, samen om te vechten voor de onafhankelijkheid van Judea.

Ondanks hun relatief kleine aantal slaagden de Zeloten erin om een blijvende impact te hebben op de Joodse geschiedenis. Hun radicale activiteiten en vastberadenheid om te vechten voor de onafhankelijkheid van Judea inspireerden latere rebellengroepen en hielden de hoop op een toekomstige bevrijding levend.

In conclusie had de relatie tussen de Zeloten en andere Joodse groepen zijn ups en downs. Deze radicale groep bleef echter vasthouden aan hun overtuigingen en vochten zij aan zij met andere Joodse groepen tijdens belangrijke opstanden tegen de Romeinse bezetting. Hun acties en ideologie hebben de geschiedenis van het Jodendom voor altijd beïnvloed.

Zeloten en de Romeinse bezetting van Judea

De Zeloten waren een radicale Joodse groep die opkwam tijdens de Romeinse bezetting van Judea. Ze stonden bekend om hun verzet tegen de Romeinse heerschappij en hun streven naar een onafhankelijk Joods koninkrijk. De Romeinen hadden Judea in 63 v.Chr. veroverd en bestuurden het als een provincie.

De Zeloten beschouwden de Romeinse bezetting als een schending van Gods wil en waren vastberaden om de Romeinen te verdrijven. Ze geloofden dat het hun religieuze plicht was om te strijden voor de bevrijding van het Joodse volk en het herstel van een Joods koninkrijk.

De Zeloten voerden verschillende vormen van verzet uit tegen de Romeinen. Ze pleegden aanslagen op Romeinse soldaten en functionarissen en vochten regelmatig guerrillaoorlogen tegen het Romeinse leger. Ze geloofden ook in politieke aanslagen en probeerden Romeinse collaborateurs te vermoorden.

Een bekend voorbeeld van Zelotisch verzet was de Joodse Opstand in 66 na Christus, die leidde tot de verwoesting van de Tweede Joodse Tempel in Jeruzalem. De Zeloten waren een belangrijke kracht achter deze opstand en vochten fanatiek tegen de Romeinse legers.

De Zeloten slaagden er echter niet in om de Romeinse bezetting volledig te verdrijven en uiteindelijk werden ze verslagen door de Romeinen in 73 na Christus tijdens het beleg van Masada. Veel Zeloten pleegden zelfmoord in plaats van zich over te geven aan de Romeinen.

Ondanks hun uiteindelijke nederlaag hadden de Zeloten een grote invloed op het Joodse volk en de Joodse geschiedenis. Ze werden gezien als helden en martelaren die bereid waren om hun leven op te offeren voor de vrijheid van hun volk. Hun verzet tegen de Romeinse bezetting inspireerde latere generaties Joden in hun strijd voor onafhankelijkheid.

In de nasleep van het Zelotisme ontstonden andere Joodse groepen zoals de Sicariërs en de Essenen, die op verschillende manieren reageerden op de Romeinse bezetting. De Zeloten hadden ook invloed op de ontwikkeling van het Jodendom na de vernietiging van de Tweede Tempel en de verspreiding van het Joodse volk.

Belangrijkste bronnen en literatuur over de Zeloten:

Belangrijkste bronnen en literatuur over de Zeloten:

 • Josephus, Bellum Judaicum
 • Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae
 • Meir Lisek, De opstand van de Zeloten
 • Shaye J.D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah

Verzet en opstanden van de Zeloten

Verzet en opstanden van de Zeloten

De Zeloten waren een Joodse groep uit de oudheid die bekend stonden om hun radicale methoden en acties tegen de Romeinse bezetting van Judea. Ze vormden een belangrijk onderdeel van het Joodse verzet tegen de Romeinen en stonden bekend om hun gewelddadige en extremistische aanpak.

De Zeloten geloofden sterk in de onafhankelijkheid van hun land en waren vastbesloten om zich te verzetten tegen de Romeinse overheersing. Ze zagen de Romeinen als een heidense bezetter die het Joodse volk onderdrukte en hun religie bedreigde. De Zeloten waren bereid om alles te doen wat nodig was om hun land en religie te beschermen.

De Zeloten vochten echter niet alleen tegen de Romeinen, maar hadden ook conflicten met andere Joodse groepen. Ze stonden bekend om hun radicale en gewelddadige aanpak, waardoor ze soms als extremistisch werden beschouwd door andere Joodse facties. Desondanks slaagden de Zeloten erin om aanzienlijke invloed en betekenis te hebben in de Joodse samenleving van die tijd.

Politieke en religieuze context van het Zelotisme

De opkomst van het Zelotisme in de oudheid moet worden begrepen in de politieke en religieuze context van die tijd. Judea, het land waar de Zeloten opereerden, was in die periode onderworpen aan de Romeinse bezetting. De Joodse bevolking werd geconfronteerd met de uitdaging om hun eigen culturele en religieuze identiteit te behouden te midden van een buitenlandse overheersing.

De Zeloten ontstonden als een reactie op de Romeinse bezetting en voerden een gewapende strijd tegen de Romeinse autoriteiten en hun lokale collaborateurs. Zij geloofden dat het een religieuze plicht was om de Joodse staat te herstellen en de onafhankelijkheid terug te winnen. Deze ideologie was gebaseerd op de overtuiging dat alleen een Joodse heerschappij kon zorgen voor het behoud van de Joodse religie en cultuur.

Het Zelotisme werd ook beïnvloed door de verschillende politieke stromingen en rivaliserende Joodse groepen in die tijd. Er waren bijvoorbeeld de Farizeeën, die zich meer richtten op het naleven van religieuze wetten en het behoud van de Joodse tradities, terwijl de Sadduceeën, die vaak als aristocratisch en pro-Romeins werden beschouwd, meer pragmatisch en compromisbereid waren.

De Zeloten stonden echter bekend om hun radicale aanpak en afwijzing van compromissen met de Romeinse overheersing. Ze werden gezien als opstandelingen door de Romeinse autoriteiten en hun acties leidden tot gewelddadige confrontaties en opstanden. Hoewel de Zeloten uiteindelijk verslagen werden door de Romeinen, had hun verzet een blijvende invloed op de Joodse geschiedenis en identiteit.

De politieke en religieuze context van het Zelotisme geeft inzicht in de complexiteit van de Joodse samenleving en de uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd tijdens de Romeinse bezetting. Het Zelotisme weerspiegelt de vastberadenheid van de Joden om hun culturele en religieuze erfenis te behouden, zelfs in tijden van onderdrukking en vijandigheid.

Nasleep van het Zelotisme in het Jodendom

Het Zelotisme had een significante nasleep in het Jodendom, zowel op politiek als religieus gebied. Hoewel de Zeloten zelf uiteindelijk werden verslagen en uitgeroeid door de Romeinen, lieten ze een blijvende invloed achter die nog steeds voelbaar is in de Joodse traditie.

Ten eerste heeft het Zelotisme de ideeën van radicaal verzet en gewapend conflict tegen onderdrukking geïntroduceerd in het Joodse denken. Hun vastberadenheid om de Romeinse bezetting te bestrijden en te weerstaan, heeft een precedent geschapen voor latere Joodse opstanden en opstanden tegen verschillende heersers door de geschiedenis heen.

Bovendien heeft het Zelotisme ook geleid tot hernieuwde aandacht voor de naleving van de Joodse wetten en voorschriften. De Zeloten stonden bekend om hun strenge naleving van de Wet, inclusief de spijswetten en de sabbat. Hun toewijding aan deze religieuze praktijken heeft geleid tot een grotere nadruk op de naleving van de Joodse wetten binnen het Jodendom als geheel.

Ten slotte heeft het Zelotisme ook geleid tot een verdere verdeeldheid binnen het Jodendom. Hoewel de Zeloten slechts een van de vele Joodse groepen waren ten tijde van de Romeinse bezetting, heeft hun radicalisme bijgedragen aan de polarisatie tussen groepen met verschillende politieke standpunten. Deze verdeeldheid heeft zich voortgezet en heeft geleid tot intra-Joodse conflicten in de loop van de geschiedenis.

Kortom, het Zelotisme heeft grote invloed gehad op het Jodendom na hun uiteindelijke ondergang. Hun ideeën en acties hebben het denken en de praktijk van het Jodendom beïnvloed op het gebied van verzet, messianisme, wetshandhaving en intra-Joodse verdeeldheid.

Belangrijkste bronnen en literatuur over de Zeloten:

 • Josephus, “The Jewish War”
 • Jonathan Edmondson, “The Zealots: Jews for National Liberation in the Greco-Roman World”
 • Shaye J.D. Cohen, “The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties”

Belangrijkste bronnen en literatuur over de Zeloten

De Zeloten waren een radicale Joodse groep uit de oudheid die bekend stonden om hun verzet tegen de Romeinse bezetting van Judea. Hoewel er weinig directe bronnen over de Zeloten zijn, hebben historici zich moeten baseren op verschillende secundaire bronnen om hun geschiedenis en ideologie te begrijpen.

Bronnen uit de oudheid

 • De Romeinse geschiedschrijver Tacitus vermeldde de Zeloten in zijn werk “Annalen”, waarin hij verslag deed van de Romeinse verovering van Judea.
 • De evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel bevatten ook een aantal verwijzingen naar de Zeloten, met name in de beschrijving van de apostel Simon de Zeloot.

Secundaire bronnen en literatuur

 • Shaye J.D. Cohen’s boek “De Beginperiode van het Jodendom: Beleid, Messianisme en Sectarisme in de Tien Eeuwen na de Vernietiging van de Tweede Tempel” geeft een overzicht van de verschillende Joodse sekten, waaronder de Zeloten, in de periode na de vernietiging van de Tweede Tempel in 70 na Christus.
 • Historicus Martin Hengel heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Zeloten en hun impact op het Jodendom. Zijn boek “De Zeloten: Studies over Joodse Opstanden in de Oudheid” biedt een diepgaande analyse van de ideologie en acties van de Zeloten.
 • Andere belangrijke werken over de Zeloten zijn onder meer “Judaïsme in de Tijd van Jezus” van Emil Schürer en “Joodse sekten uit de tijd van de Tweede Tempel tot de Bar Kochba-opstand” van Marcel Simon.

Hoewel de beschikbare bronnen over de Zeloten beperkt zijn, hebben historici en onderzoekers met behulp van deze bronnen en literatuur een beter begrip kunnen krijgen van deze radicale Joodse groep en hun rol in de geschiedenis van Judea.

Plaats een reactie